Juli dit jaar heeft SenseZorg de zorg van de woonvoorzieningen overgedragen aan Stichting Het Werkt en zijn we puur ons gaan richten op ambulante zorg.

Daarin leveren we in Tilburg, Dongen, Waalwijk, Best en Goirle nog steeds zorg vanuit PGB (persoonsgebonden budget). In de gemeenten die vallen onder Dongelmond en ook vanuit ZIN (zorg in natura). Een flinke uitbreiding van ons werkgebied. En voor jeugd cliënten binnen de gemeente Tilburg kunnen we voor kortdurende zorg ook ZIN leveren. We werken nu vanuit een kleinere setting met hetzelfde ambulante team als voorheen vanuit ons kantoor in de Jules de Beerstraat.

Contingent woningen

SenseZorg heeft sinds kort ook de beschikbaarheid over contingent woningen binnen de gemeente Tilburg. Dit zijn woningen met als doel om woonbegeleiding mogelijk maken voor mensen die in een opvang verblijven en door kunnen groeien naar zelfstandig wonen. Door doorstroming bij de opvang blijft opvang beschikbaar voor mensen die deze voorziening nodig hebben. Wij zijn erg blij met deze mogelijkheid voor de cliënten die wij ondersteunen.

Uitgangspunt:

Woningcontingent is géén voorrangsregeling voor mensen die dakloos zijn of een verhuiswens hebben. Woningcontingent heeft het doel om woonbegeleiding mogelijk maken voor mensen die in een opvang verblijven en door kunnen groeien naar zelfstandig wonen. Door doorstroming bij de opvang blijft opvang beschikbaar voor mensen die deze voorziening nodig hebben. Aan de voorgedragen cliënten die toe zijn aan een vervolgstap wordt een eenmalig woningaanbod gedaan door de corporatie. Dit aanbod mag men niet weigeren.

Voorwaarden uit de samenwerkingsovereenkomst:

partijen zich zullen inspannen om ten behoeve van de cliënt, voorheen wonend in een zorginstelling of voorziening van maatschappelijk opvang, begeleiding en een woonplek te bieden voor een bepaalde periode;

deze begeleiding heeft als doel de overgang van een (beschermd) verblijf naar volledig zelfstandig wonen geleidelijk te laten verlopen;

partijen willen dit realiseren door middel van het geven van woonbegeleiding door de zorginstelling in een door de corporatie tijdelijk beschikbaar gestelde woonruimte.

Verwachtingen van zorginstellingen:

De zorginstelling verplicht zich jegens de stichting en de corporaties tot het volgende:

 • het bieden van intensieve en hoogwaardige begeleiding van c.q. zorg aan de cliënt. Het begeleidingstraject dient dermate intensief te zijn zodat immer duidelijk is dat het ter beschikking stellen van de woning in dat kader geschiedt en daaraan ondergeschikt is;
 • enkel cliënten voor te dragen waarvan naar redelijke maatstaven is te verwachten dat deze met succes het begeleidingstraject kunnen doorlopen;
 • voor aanvang van een begeleidingstraject een gesprek te hebben met de cliënt waarbij deze er, onder andere, op wordt gewezen dat:
 • *het ter beschikking stellen van de woonruimte uitsluitend geschiedt in het kader van het begeleidingstraject en dat tot gevolg heeft dat huurder geen beroep kan doen op de wettelijke huurbescherming en/of aanverwante regelingen;
 • de tijdelijke huurovereenkomst onlosmakelijk is verbonden met het begeleidingstraject;

De belangrijkste afspraken:

 • De zorginstelling moet een begeleidingsovereenkomst afsluiten met de cliënt. De duur van de begeleiding is 6 maanden tot 2 jaar.
 • Er mag geen sprake zijn van een beperking bij de cliënt, waarbij zorg voor onbeperkte duur noodzakelijk is daar we een tijdelijk overeenkomst met elkaar afsluiten.
 • De cliënt moet de voorwaarden zoals opgenomen in de huurovereenkomst Begeleid Wonen accepteren.
 • De inschrijving van de cliënt mag niet geblokkeerd zijn.
 • De cliënt mag in het reguliere systeem geen woning geweigerd hebben sinds de cliënt begeleiding ontvangt.
 • De cliënt moet ingeschreven staan bij Woning in Zicht.
 • De cliënt moet ingeschreven staan in GBA van Tilburg.
 • Er is geen inwoning toegestaan in de woning van de contingent kandidaat. De woning wordt individueel toegewezen.
 • De cliënt mag geen huurachterstand hebben bij de vier corporaties tenzij een betalingsregeling is getroffen en al 50% van de schuld is afgelost. Tevens is voor het restant een afbetalingsregeling getroffen. De corporatie waar de huurschuld is ontstaan geeft toestemming voor het aanbieden van een contingent woning.

Wil je weten of je daarvoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op via het contactformulier.