Dit jaar
bestaat SenseZorg
15 jaar!
SenseZorg

Privacyreglement SenseZorg

SenseZorg vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. SenseZorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: AVG. Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die SenseZorg verwerkt van haar websitebezoekers, klanten en persoonsgegevens die verstrekt worden aan SenseZorg.

Dit privacyreglement heeft betrekking op de cliënten van SenseZorg. In het reglement worden de richtlijnen en eisen gesteld die gelden voor het vastleggen, verstrekken en bewaren van de persoonsgegevens. Deze richtlijnen en eisen zijn gebaseerd op de AVG.
 

Artikel 1: Begrippen

 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op uw lichamelijke of de geestelijke gesteldheid, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.
 3. Sense Zorg: de verantwoordelijke die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 4. U: de betrokkene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 5. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of een ander persoon die onder rechtstreeks gezag van SenseZorg of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 6. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 

Artikel 2: (wettelijke) Vertegenwoordiging

In sommige gevallen verzamelt SenseZorg persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders of voogd. 
 

Artikel 3: Hoe krijgt SenseZorg uw persoonsgegevens?

SenseZorg verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:
 • U gebruik maakt van de diensten van SenseZorg;
 • U een overeenkomst heeft met SenseZorg;
 • U de website van SenseZorg bezoekt;
 • U contact opneemt met SenseZorg;
 • U het contactformulier op de website invult.
 

Artikel 4: Welke persoonsgegevens verwerkt SenseZorg? 

SenseZorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan SenseZorg verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SenseZorg verwerkt:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan SenseZorg; 
 

Artikel 5: Waarom SenseZorg uw persoonsgegevens verwerkt (voor zover niet zijnde zorggegevens)

SenseZorg verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede bedrijfsvoering en/of dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat SenseZorg de (gevraagde) diensten niet kan leveren.
SenseZorg verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt SenseZorg de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;
 • U contact met SenseZorg opneemt via het contactformulier op de website;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • U voor de verwerking ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 
 • Dit noodzakelijk is ter bescherming van ernstig gevaar voor uw gezondheid;
 • Dit noodzakelijk is voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak. 
 

Artikel 6: Geautomatiseerde besluitvorming

SenseZorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SenseZorg) tussen zit.
 

Artikel 7: Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens.

 1. Voor verwerking van zorggegevens heeft SenseZorg uw uitdrukkelijk toestemming nodig, tenzij het een geval betreft als genoemd in de leden 2 of 6 van dit artikel, of indien verstrekking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
 2. Zonder toestemming van de betrokkene kunnen – met inachtneming van het derde lid – door de verantwoordelijke persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden verstrekt aan:
  • Hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van u; dan wel met het oog op het beheer van de organisatie van de verantwoordelijke;
  • Verzekeraars voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico met uitsluiting van lid 4 van dit artikel en u geen bezwaar heeft gemaakt, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
 3. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
 4. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer. Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking: SenseZorg en de bewerker voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging dan wel het beheer noodzakelijk is.
 5. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet herleidbaar zijn, kan SenseZorg besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.
 

Artikel 8: Deelt SenseZorg uw persoonsgegevens met derden?

SenseZorg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:
 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van SenseZorg, sluit SenseZorg een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SenseZorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SenseZorg uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet zij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
SenseZorg verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als SenseZorg uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.
 

Artikel 9: Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens die SenseZorg verwerkt in te zien;
 • U heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • Recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SenseZorg;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: joycesnijders@sensezorg.nl   
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt SenseZorg u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SenseZorg reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.
 

Artikel 10: Geheimhouding en beveiliging persoonsgegevens

SenseZorg neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy. 
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Afgesloten kasten;
 • Beveiligde server. 
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor SenseZorg worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor SenseZorg om in te loggen in het digitale systeem;
  • De personen werkzaam voor SenseZorg hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan SenseZorg verstrekte persoonsgegevens;
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SenseZorg. 
Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft SenseZorg een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.
 

Artikel 11: Bewaartermijnen

 1. SenseZorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. SenseZorg hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.
 2. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal SenseZorg zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.
 3. De bewaartermijn voor medische en zorggegevens in beginsel vijftien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener c.q. SenseZorg voortvloeit.
 4. Indien de bewaartermijn van de gegevens is verstreken worden de desbetreffende medische persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
 5. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan u, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen u en SenseZorg overeenstemming bestaat. 
 

Artikel 12: Klachtenrecht 

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort SenseZorg dat graag. U kun daarover contact opnemen met SenseZorg. SenseZorg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Artikel 13: Wijziging, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door SenseZorg.
De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
Dit reglement is per 25 mei 2018 in werking getreden

Contactgegevens
Adres: Nimrodstraat 25 – 25A
5042 WX  Tilburg
Telefoonnummer: 013-2040958
E-mailadres: info@sensezorg.nl
 

Bijlage 1

Bijzondere persoonsgegevens
In de AVG wordt gesproken over bijzondere gegevens die in principe niet geregistreerd mogen worden.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over:
 • Ras of etnische afkomst;
 • Politieke opvattingen;
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Genetische gegevens;
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;
 • Gezondheid;
 • Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.