"Alles wat uit het hart komt kan het hart van een ander bereiken".

Wat doet SenseZorg?

Wij, medewerkers van SenseZorg, zijn zorgprofessionals die ambulante begeleiding bieden aan personen die extra zorg nodig hebben om een gevoel van welzijn te ervaren. Voor iedereen met een indicatie gaan wij op zoek naar een passende oplossing van de zorgvraag. Het doel van elk traject is ieder individu in staat te stellen weer deel te nemen aan onze samenleving op een niveau dat bij hem past. Daarbij houdt SenseZorg rekening met ieders unieke persoonskenmerken, talenten, potentieel, geschiedenis en netwerk. SenseZorg richt zich met haar zorg vooral op de regio Brabant.

SenseZorg - Wat doen wij?

Onze begeleiding sluit aan bij jouw individuele behoeften en mogelijkheden. Dit maatwerk leveren wij vanuit ons gevoel voor gelijkwaardigheid, zonder te oordelen met compassie. SenseZorg komt tegemoet aan een groeiende vraag naar kwaliteit van dienstverlening in de zorg zonder lange wachtlijsten.

Familiezorg

SenseZorg werkt sinds 2016 samen met familiezorg. Dit omdat wij samen dezelfde visie hebben namelijk dat de zorgsituatie centraal staat. Medewerkers van SenseZorg zullen altijd de verbinding creëren met het geheel om op deze manier de zorg en het welzijn te kunnen waarborgen. Sinds 2017 zijn wij opgeleid als expert in familiezorg. Dit wil zeggen dat wij families in langdurige en intensieve zorgsituatie begeleiden, familiegesprekken voeren en training kunnen geven aan beroepskrachten om familiezorg te integreren en alle aspecten van deze methode eigen te maken.

Wij zijn van mening dat de kracht van het eigen netwerk in de bejegening erg belangrijk is. Aandacht, samen zijn en onvoorwaardelijke liefde in gezinnen voorkomt dat gezinsleden op een later stadium vastlopen. SenseZorg biedt hierin de ondersteuning om samen de verbinding en verdieping te (her)vinden.

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek vanuit deze methodiek, een cliënt begeleiden waar dit wenselijk is of als beroepskracht, team of organisatie getraind willen worden? Neem dan contact op met Ilse Haans.

“SenseZorg heeft in de periode van ongeveer de afgelopen 5 jaar de navolgende genoemde diensten inzake nazorg ex-gedetineerden en uitvoeren plannen van aanpak voor complexe casuïstiek naar behoren uitgevoerd.

Ten aanzien van de uitgevoerde diensten zijn de navolgende bijzonderheden te noemen zowel in de re-integratie ex-gedetineerden als in de doelgroep complexe casuïstiek is SenseZorg intensief betrokken bij de klant en de organisaties die betrokken zijn bij de klant.

Ze leveren goede input in een proces waarbij meerdere ketenparters betrokken zijn en leveren een constructieve bijdrage aan het plan van aanpak.

Opvallend binnen de complexe casuïstiek is hun creatieve manier van denken en werken waarin flexibiliteit en werken op het niveau van de klant heel erg aan de orde is. Zowel minderjarige als meerderjarige cliënten kunnen bij hen ondergebracht worden en zij kunnen goed mee werken in het systemisch werken van TCC (Team Complexe Casuïstiek)”.

“Door de warme en persoonlijke begeleiding van SenseZorg ben ik veel zelfstandiger geworden en is mijn zelfvertrouwen gegroeid…”

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor zorg bij SenseZorg heb je een geldige indicatie nodig. Je kunt een indicatie aanvragen bij het toegangsteam van jouw gemeente. Meer informatie hierover vind je op de website van jouw gemeente. Heb je nog geen geldige indicatie? SenseZorg kan je ook helpen bij het aanvragen ervan. Het Zorg- en Veiligheidshuis van de Gemeente Tilburg koopt ook trajecten bij ons in. Voor meer informatie wat het Zorg- en Veiligheidshuis voor jou kan betekenen verwijzen wij naar de site van Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

Werkwijze

Wij starten bij een nieuwe aanmelding met een informatief gesprek. Daarbij wordt bekeken of er zorg vanuit ons voor jou mogelijk is. Als die er is krijgen wij van de toegang van de gemeente een behandelplan waar de richtlijnen in staan en van waaruit wij met elkaar gaan werken. Vervolgens gaan wij kijken welke begeleider het beste bij je past en maken jullie kennis met elkaar. Deze brengt bij de start van de begeleiding samen met jou voor elk levensdomein in kaart wat de huidige situatie is, waar jouw wensen liggen en vooral, welke hoofd- en subdoelen je wilt behalen om de gewenste situatie te bereiken. Dit wordt vastgelegd in een basiszorgplan.

Je kunt van ons duidelijke en directe communicatie verwachten, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.  Waarbij wij je aanspreken op jouw gedrag en niet op jou als persoon. Je wordt je bewuster van jouw gedrag en waar dat doorgestuurd wordt. Door dit bewustwordingsproces ontstaan er veranderingen in jouw gedrag vanuit eigen motivatie en inzichten.